eIDAS - Európsky štandard pre elektronickú komunikáciu

Jediný kvalifikovaný Subjekt Posudzovania Zhody s eIDAS

Prečo certifikát?

Kto sme?

Subjekt Posudzovania Zhody (Conformity Assessment Body), ďalej len "CAB", s EU Nariadením eIDAS nad poskytovateľmi dôveryhodných služieb.

Tvoríme tím expertov v oblasti nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a tiež súvisiace právne úpravy oblasti dôveryhodných služieb podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie.

Struktura

Prečo certifikáciu

eIDAS poskytuje "štandardizovanú platformu", ktorá spĺňa bezpečnostné kritériá bezpečnej elektronickej komunikácie medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy. Vďaka štandardizácii je eIDAS aj zárukou kompatibilných služieb na vnútornom trhu EU bez rozdielu.

Záujem o získanie značky dôvery stále rastie, pretože eIDAS zasahuje takmer do všetkých legislatívnych nariadení a elektronických služieb

 • internetové portály
 • elektronické podpisy
 • elektronické certifikáty
 • elektronické doručovanie
 • dlhodobé uchovávanie el. dokumentov

eIDAS a zákon o dôveryhodných službách stanoví povinnosti aj pre nekvalifikovaných poskytovateľov!

Naše portfólio

Certifikácia produktov a služieb

Certifikácia najmä softwarových produktov a služieb je kľúčovou náplňou certifikačného orgánu eIDAS.

Certifikujeme tieto služby

 • eID
 • eSEAL
 • eDelivery
 • eWebSite
 • eSignature
 • eDocument
 • eTimeStamps
 • a ďalšie…

Certifikácia osôb a spoločností

Zaisťujeme certifikáciu spoločností alebo ich kľúčových zamestnancov

Ponuka našich služieb

 • Audity
 • Konzultácie
 • Zápisy do zoznamu EUTL

Školenia a vzdelávacie programy

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam so školením dokážeme zaškoliť vašu spoločnosť tak, aby vyhovela požiadavkám auditu, ktorý je nutný pre získanie zhody s eIDAS.

Služby

 • eID
 • eSEAL
 • eDelivery
 • eWebSite
 • eSignature
 • eDocument
 • eTimeStamps
 • a ďalšie…

Centrálny register
eIDAS

Sme prevádzkovateľom dôveryhodného registru spoločností, produktov a služieb, ktoré získajú certifikáciu zhody s nariadením eIDAS

  Centrálny register

Aké benefity prináša?

 • Nárast online služieb
 • Zvýšenie efektívnosti služieb
 • Pohodlnejšia komunikácia s občanmi, podnikmi, orgánmi verejnej správy

Hlavným prínosom nariadenia eIDAS pre biznis je zaistenie dostatočnej bezpečnosti elektronických služieb, štandardizácie, zaistenie kompatibility a cezhraničné uznávanie v oblasti:

 • Elektronických podpisov
 • Elektronickej identifikácie
 • Elektronických dokumentov
 • Komunikácie s verejnou správou
 • Ďalších služieb elektronického doručovania

Nadobudlo už eIDAS legislatívnu platnosť?

Áno. Keďže ide o nariadenie a nie smernicu, eIDAS platí od okamihu svojej účinnosti, tzn. 1. júla 2016. Nariadenie je záväzné pre všetky orgány členských štátov bezprostredne v okamihu vstupu do platnosti.

Ako sa stať kvalifikovaným poskytovateľom?

Získanie statusu kvalifikovaného poskytovateľa je rovnaké pre všetky dôveryhodné služby. Výstupom auditu eIDAS je "Správa o posúdení zhody", ktorú vystavuje akreditovaný subjekt pre posudzovanie zhody, spol. TAYLLORCOX.

Nie som kvalifikovaný poskytovateľ, zodpovedám za škodu?

Obaja poskytovatelia, tj. kvalifikovaní aj nekvalifikovaní, zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia úmyselne alebo z nedbanlivosti akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osobe.

V prípade nekvalifikovaných poskytovateľov nesie dôkazné bremeno zákazník, ktorý uplatňuje škodu. V prípade kvalifikovaných poskytovateľov preukazuje opak úmyslu alebo nedbanlivosti poskytovateľ. Sankcia je podľa správneho deliktu.

Aká je výška sankcií pre služby spadajúce do nariadenia eIDAS?

Pre všetkých (tzn. i nekvalifikovaných) poskytovateľov je vďaka eIDAS zavedená povinnosť prijatia vhodného technického a organizačného opatrenia na riadenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb.